آموزش | لایبریکا

آموزش

تحلیل تیر اویلر-برنولی تحت بار گسترده عرضی با ABAQUS

beam-abaqus

در این آموزش یک تیر ساده با مساحت مقطع مشخص و ممان اینرسی معلوم به شکل کاملا دوبعدی طراحی شده و تحت بارگسترده ی ثابت در دو انتها قرار می گیرد. سپس جابجایی وسط تیر، تنش در وسط تیر و نیروهای تکیه گاهی به کمک نرم افزار آباکوس تعیین شده و دو مورد اول با حل تحلیلی یک تیر تحت بار خمشی به روش اویلر-برنولی مقایسه می گردد. مسئله در نظر گرفته شده در این پروژه استخراج شده از کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو بوده و شماتیک آن در شکل فوق قابل مشاهده است. در این تحلیل از المان های تیر دوبعدی (B21) استفاده گردیده است.

ادامه‌ی خواندن

  تحلیل ستون نامعین تحت بار استاتیکی محوری با ABAQUS

  undef-abaqus

  در این آموزش به تحلیل یک میله نامعین استاتیکی، به کمک نرم افزار المان محدود آباکوس می پردازیم. مسئله ی حل شده در این آموزش از کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو انتخاب شده و شماتیک آن در شکل فوق قابل مشاهده است. مشاهده می شود که ستون در دو انتها دارای تکیه گاه گیردار است و در دو نقطه میانی با فواصل مشخص دو نیروی متمرکز F1 و F2 در راستای طول میله به آن وارد شده است. توزیع تنش در امتداد میله و نیز جابجایی نقطه اثر نیروها قابل مطالعه می باشد. به منظور اعتبار سنجی، نیروهای تکیه گاهی با حل دقیق مقایسه گردیده است. فیلم ضمیمه شده گویای مراحل انجام آن است و در ادامه تنها به بیان صورت سوال و نتایج بدست آمده از کتاب مرجع می پردازیم. همچنین مشخصات کامل مسئله به همراه مقایسه ی نتایج در یک فایل PDF به پیوست فیلم آموزشی آمده است.

  ادامه‌ی خواندن

  تحلیل پوسته کامپوزیتی تحت بار حرارتی با ABAQUS

  thermal-abaqus1

  در اینجا فایل آماده شده و صحت سنجی شده برای تحلیل یک پنل پوسته کامپوزیتی تحت بار حرارتی با لایه گذاری (۰/۹۰) با شرایط مرزی ساده به شکلی که در تصاویر مشاهده می شود با استفاده از نرم افزار آباکوس برای شما عزیزان قرار گرفته است. مسئله با استفاده از نتایجی که در مقاله ی مرجع معتبر* در این زمینه ارائه گردیده است مقایسه شده اند. مشخصات هندسی این پوسته در مرجع مذکور بیان شده است و به پیوست ارائه گردیده است. فایل پروژه پیوست شامل فایل CAE. (به طور کامل قابل تغییر و نیز آماده برای اجرا در محیط نرم افزار) و همچنین مقایسه ی نتایج استخراج شده می باشد. توزیع بارگذاری حرارتی در این مسئله به صورت سینوسی در نظر گرفته شده است که با استفاده از ویژگی Analytical field در آباکوس اعمال گردیده است. این فایل می تواند مثال خوبی برای آموزش نحوه ی صحیح اعمال شرایط مرزی در پوسته های کامپوزیتی و همینطور نحوه ی بارگذاری حرارتی در آن باشد.

  ادامه‌ی خواندن

   تحلیل پوسته کامپوزیتی با ABAQUS

   11

   در اینجا فایل آماده شده و صحت سنجی شده برای تحلیل یک پنل پوسته کامپوزیتی با لایه گذاری (90/0/90) با شرایط مرزی ساده به شکلی که در تصاویر مشاهده می شود با استفاده از نرم افزار آباکوس برای شما عزیزان قرار گرفته است. مسئله با استفاده از نتایجی که در کتاب مرجع معتبر کامپوزیت ردی* در این زمینه ارائه گردیده است مقایسه شده اند. مشخصات هندسی این پوسته در مرجع مذکور بیان شده است و به پیوست ارائه گردیده است. فایل پروژه پیوست شامل فایل CAE. (به طور کامل قابل تغییر و نیز آماده برای اجرا در محیط نرم افزار) و همچنین مقایسه ی نتایج استخراج شده می باشد.
   این فایل با مشاهده ی بخش های مختلف آن در نرم افزار آباکوس و همچنین تغییر ورودی ها می تواند به منظور آموزش شبیه سازی پوسته های کامپوزیتی در محیط نرم افزار مورد استفاده قرار گیرد.

   ادامه‌ی خواندن

    تحلیل میله نامعین و محاسبه نیروهای تکیه گاهی با ANSYS

    undef-abaqus

    در این آموزش به تحلیل یک میله نامعین از نظر استاتیکی، به کمک نرم افزار المان محدود انسیس می پردازیم. مسئله ی در نظر گرفته شده در این آموزش استخراج شده از کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو و شماتیک آن در تصویر زیر قابل مشاهده است. قابل ملاحظه است که میله در دو انتها دارای تکیه گاه گیردار است و در دو نقطه میانی با فواصل مشخص دو نیروی متمرکز F1 و F2 در راستای طول میله به آن وارد شده است. در این تحلیل از المان های خرپای دوبعدی و به تعداد کافی با توجه به مکان اعمال بار استفاده گردیده است. فیلم ضمیمه شده بطور کامل گویای مراحل انجام آن است در ادامه تنها به بیان صورت سوال و نتایج بدست آمده از کتاب مرجع می پردازیم. همچنین مشخصات کامل مسئله به همراه مقایسه ی نتایج در یک فایل PDF به پیوست فیلم آموزشی آمده است.

    ادامه‌ی خواندن