روش اسپلاین درجه سه

Cubic Spline Interpolation
چندجمله ای درونیاب اسپلاین درجه سه با متلب MATLAB
معرفی
  برنامه نویسی با MATLAB

  در اینجا با استفاده از نرم افزار متلب (MATLAB) برنامه ای جهت محاسبه و رسم  چندجمله ای درونیاب اسپلاین درجه سه ارائه گردیده است. دو کد برای این منظور در یک فایل فشرده ارائه گردیده است:

  1. کد صریح (explicit) که در خروجی روند حل کامل مسئله را به همراه رسم نمودار و پاسخ نهایی نمایش می دهد

  2. کد غیرصریح (معمولی) که تنها پاسخ نهایی را به همراه رسم نمودار نمایش می دهد

  لازم به ذکر است که برنامه های ارائه شده قادر به حل تمامی مثال های قابل حل با این روش عددی و همچنین با دو شرط مرزی آزاد و گیردار (Clamped and Free) می باشند.

  ورودی ها و خروجی ها

  ورودی:

  1. طول از مبداء نقاط داده ی ورودی به شکل (حداقل سه نقطه) [x3 , x2 , x1,…]
  2. عرض از مبداء نقاط داده ی ورودی به شکل (حداقل سه نقطه) [f3 , f2 , f1,…]
  3. تعیین نوع شرایط مرزی انتهایی آزاد و یا گیردار با انتخاب یک حالت که در ورودی برنامه از کاربر خواسته می شود

  خروجی:

  1. چندجمله ای درونیاب اسپلاین به همراه روند کامل حل
  2. محاسبه ی ضرایب چندجمله ای درونیاب اسپلاین
  3. رسم نمودار

  تصاویر اجرای برنامه

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه در یک مثال نمونه - صفحه 1

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه در یک مثال نمونه - صفحه 2

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه در یک مثال نمونه - صفحه 3

  این برنامه با نسخه های متلب/MATLAB سال های 2010-2013 تست شده است. در صورت استفاده از نسخه ی سال های دیگر لایبریکا تضمین کننده ی اجرای صحیح برنامه نمی باشد.