روش اویلر

Euler’s Method
روش اویلر در حل معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه
معرفی
  برنامه نویسی با MATLAB

  در اینجا با استفاده از نرم افزار متلب (MATLAB) برنامه ای جهت حل معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه اول به روش اویلر (یا اولر) ارائه گردیده است. کدی برای این منظور نوشته شده است که با دریافت معادله ی دیفرانسیل و شرایط حل مسئله در خروجی خود پاسخ حاصل از حل معادله دیفرانسیل در تمامی نقاط را ارائه می دهد.

  لازم به ذکر است که برنامه ی ارائه شده قادر به حل تمامی مثال های قابل حل با روش اویلربوده و به صورت کاملا عمومی (general) کدنویسی شده است.

  ورودی ها و خروجی ها

  ورودی:

  1. تابع (f(x,y ورودی
  2. نقطه ی ابتدایی بازه ی حل
  3. نقطه ی انتهایی بازه ی حل
  4. مقدار اولیه ی تابع y در نقطه ی ابتدایی بازه
  5. تعداد گام های حل n

  خروجی:

  1. محاسبه و نمایش طول گام حل h
  2. نمایش جدول مقادیر تابع حاصل از حل به روش اولر
  3. رسم نمودار حاصل از حل

  تصاویر اجرای برنامه

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه در یک مثال نمونه

  نمودار خروجی رسم شده برای مثال نمونه

  این برنامه با نسخه های متلب/MATLAB سال های 2010-2013 تست شده است. در صورت استفاده از نسخه ی سال های دیگر لایبریکا تضمین کننده ی اجرای صحیح برنامه نمی باشد.