روش نویل

Neville's Algorithm
nevilleالگوریتم نویل در میانیابی نقاط
معرفی
  برنامه نویسی با MATLAB

  در اینجا با استفاده از نرم افزار متلب (MATLAB) برنامه ای جهت محاسبه ی مقدار عرض از مبداء یک نقطه ی طولی مشخص در بازه ی نقاط داده شده با استفاده از الگوریتم نویل (Neville) ارائه گردیده است. کدی که برای این منظورنوشته شده است با دریافت نقاط ورودی، جدول کامل الگوریتم نویل و همچنین پاسخ نهایی را در خروجی نمایش می دهد.

  لازم به ذکر است که برنامه ی ارائه شده قادر به حل تمامی مثال های قابل حل با این روش عددی و دریافت هر تعداد ورودی مورد نظر کاربران گرامی بوده و به صورت کاملا عمومی (general) کدنویسی شده اند.

  ورودی ها و خروجی ها

  ورودی:

  1. طول از مبداء نقاط داده ی ورودی به شکل [x3  x2  x1  …]
  2. عرض از مبداء نقاط داده ی ورودی به شکل [y3  y2  y1  …]

  خروجی:

  1. جدول مقادیر الگوریتم نویل
  2. پاسخ نهایی مقدار درونیابی شده

  تصاویر اجرای برنامه

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه در یک مثال نمونه

  این برنامه با نسخه های متلب/MATLAB سال های 2010-2013 تست شده است. در صورت استفاده از نسخه ی سال های دیگر لایبریکا تضمین کننده ی اجرای صحیح برنامه نمی باشد.