انسیس

تحلیل میله نامعین و محاسبه نیروهای تکیه گاهی با ANSYS

undef-abaqus

در این آموزش به تحلیل یک میله نامعین از نظر استاتیکی، به کمک نرم افزار المان محدود انسیس می پردازیم. مسئله ی در نظر گرفته شده در این آموزش استخراج شده از کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو و شماتیک آن در تصویر زیر قابل مشاهده است. قابل ملاحظه است که میله در دو انتها دارای تکیه گاه گیردار است و در دو نقطه میانی با فواصل مشخص دو نیروی متمرکز F1 و F2 در راستای طول میله به آن وارد شده است. در این تحلیل از المان های خرپای دوبعدی و به تعداد کافی با توجه به مکان اعمال بار استفاده گردیده است. فیلم ضمیمه شده بطور کامل گویای مراحل انجام آن است در ادامه تنها به بیان صورت سوال و نتایج بدست آمده از کتاب مرجع می پردازیم. همچنین مشخصات کامل مسئله به همراه مقایسه ی نتایج در یک فایل PDF به پیوست فیلم آموزشی آمده است.

ادامه‌ی خواندن

  تحلیل تیر و محاسبه خیز و تنش آن با ANSYS

  beam-ansys

  در این آموزش به تحلیل یک تیر استاندارد I (آی) شکل، به کمک نرم افزار المان محدود انسیس می پردازیم. مسئله در نظر گرفته شده در این پروژه استخراج شده از کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو بوده و شماتیک آن در شکل فوق قابل مشاهده است. تیر مذکور دارای تکیه گاه ساده بوده و در دو ناحیه از آن بار گسترده یکنواخت به آن وارد شده است. در این تحلیل از المان های تیر دوبعدی (BEAM3) و به تعداد کافی با توجه به مکان اعمال بار و قرارگیری تکیه گاهها استفاده گردیده است. همچنین یکی از نکات حائز اهمیت در این مسئله نحوه گرفتن خروجی تنش از المان BEAM است که با توجه به اینکه فیلم ضمیمه شده بطور کامل گویای مراحل انجام آن است در ادامه تنها به بیان صورت سوال و نتایج بدست آمده از کتاب مرجع می پردازیم.

  ادامه‌ی خواندن

   تحلیل سازه تکیه گاهی تحت بار حرارتی با ANSYS

   thermal-ansys

   در این آموزش به تحلیل استاتیکی و حرارتی یک سازه سیمی عمودی که به عنوان تکیه گاه یک تیر سلب به کار برده شده است می پردازیم. سازه ی مذکور با اتصال تیر سلب متصل به آن (شکل زیر) تحت بار کششی Q قرار داشته و همزمان کل سازه تحت بار حرارتی با اختلاف دمای ΔT قرار دارد. مسئله در نظر گرفته شده در این آموزش برگرفته شده از کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو بوده و شماتیک آن در تصویر فوق قابل مشاهده است. در اینجا به کمک نرم افزار المان محدود انسیس و با استفاده از المان های خرپای دوبعدی (LINK1) به حل این مسئله می پردازیم و تنش های حاصل از بار مکانیکی و حرارتی را در سیم ها می یابیم. با توجه به شکل  ملاحظه می گردد که سیم ها از دو جنس مس و فولاد با خواص مشخص در نظر گرفته شده اند. با توجه به اینکه فیلم ضمیمه شده بطور کامل گویای مراحل انجام آن است در ادامه تنها به بیان صورت سوال و نتایج بدست آمده از کتاب مرجع می پردازیم. همچنین در یک فایل PDF که داخل فایل فشرده شده ی این آموزش قرار گرفته نتایج حاصل از حل این مسئله با نتایج تحلیلی مقایسه شده است.

   ادامه‌ی خواندن

    تحلیل خیز خرپا با تکیه گاههای لولا شده با ANSYS

    Truss-ansys

    در این آموزش به تحلیل استاتیکی برای محاسبه تنش و خیز ناشی از اعمال بار متمرکز F بر اتصالات لولا شده به شکل خرپا با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود انسیس انجام می پذیرد. در حل این مسئله از المان های خرپای دوبعدی (LINK1) استفاده نموده و تنش های حاصل از بار مکانیکی خیز ایجاد شده ی δ در محل اعمال بار که در شکل زیر مشخص شده است را می یابیم. مسئله ی حل شده از یکی از کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو (جلد اول) انتخاب شده است که می توانید آن را از بخش کتاب سایت دریافت کنید. همچنین نتایج حاصل در انتها با نتایج حل دقیق مقایسه می گردند. با توجه به اینکه فیلم ضمیمه شده بطور کامل گویای مراحل انجام آن است در ادامه تنها به بیان صورت سوال و نتایج بدست آمده از کتاب مرجع می پردازیم.

    ادامه‌ی خواندن

     آموزش تحلیل تیر یکسر گیردار با سطح مقطع متغیر در ANSYS

     Ansysp

     در این آموزش یک تحلیل استاتیکی برای محاسبه تنش ناشی از اعمال بار متمرکز F بر انتهای تیر یکسر گیردار نمایش داده شده در شکل زیر با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود انسیس انجام می پذیرد. در حل این مسئله از المان های دوبعدی هشت گرهی (PLANE82) استفاده نموده و مقدار حداکثر تنش های حاصل از بار مکانیکی که در انتهای تیر ایجاد می گردد می یابیم.

     ادامه‌ی خواندن