درونیابی و تقریب چندجمله ای


برنامه نویسی با
MATLAB
nevilleالگوریتم نویل در میانیابی نقاط

روش نویل